لامپ کم مصرف به لامپهای CFLیا فلورسنت گفته میشود.

این لامپ ها در مقایسه با لامپ های پرمصرف رشته ای همان بازده نور را دارا میباشدولی در مصرف انرژی ۱/۳ تا ۱/۵ مصرف برق کمتر و طول عمری بیشتری در حدود ۸ تا ۱۵ برابر بیشتر از لامپهای پر مصرف را دارا میباشد.که از لحاظ اقتصادی(قبض برق) به نفع مصرف کننده هستند ودر حدود ۵ برابر صرفه اقتصادی بیشتر برای شما خواهد داشت.
لامپ های کم مصرف در وات های پایین(۵ وات) اغلب ب ۲ صورت لامپهای پیچ و اشکی (پیچ کوچک) میباشد ولی در وات های بالاتر(11,15,25,40,50و غیره) دارای مدلهای فلاور،اتحاد و پیچ و. . . تولید میشوند،که کلیه مدلهارو میتوان به سرپیچ های معمولی (E27)متصل نمود.

لامپ‌کم‌مصرف‌(توضیح علمی):

لامپ کم مصرفCFL یا فلورسنت

در این مدل لامپ از الکتریسته جهت فعال کردن بخار جیوه استفاده شده تا اتم های جیوه اشعه ماورای بنفش تولید کندو با برخورد ب فسفر داخل لامپ تبدیل ب نور شود.
کلیه این مدل لامپها از دوقسمت بالاست(راه اندازی الکتریکی)و تیوب(قسمت نوردهی لامپ)تشکیل می شود.

این لامپ کم مصرف به دودسته تقدیم میشود:

۱.لامپ های متصل:
در لامپ متصل تیوب و بالاست به یکدیگر متصل هستند مثل لامپ کم مصرف پیچ
۲.لامپ های منفصل:
در لامپ منفصل تیوب و بالاست به صورت جداگانه از هم ب مشتری تحویل داده میشود مثل مهتابی(تیوب) و ترانس(بالاست)،یا لامپ های PLLوFPL(تیوب)وترانس(بالاست)

 

محصولات